Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-10-08
inne oceny
Absolwenci Inżynierii Środowiska znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, państwowej inspekcji ochrony środowiska, funduszach ochrony środowiska, zakładach przemysłowych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, biurach projektów, instytutach naukowych, szkolnictwie wyższym i średnim oraz firmach projektowych, konsultingowych i pomiarowych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac w zakresie pozyskiwania danych o środowisku, kontroli emisji zanieczyszczeń do środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i zarządzania danymi. Uzyskana podczas studiów wiedza umożliwia ocenę i prognozę oddziaływania na środowisko, a także programowanie biologicznych i technicznych sposobów zapobiegania i naprawy stanu środowiska. Kompetencje z zakresu informatyki sprawiają, że absolwent jest przygotowany do swobodnego posługiwania się techniką przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014175
rok 2015159
rok 2016161
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201470,3%
absolwenci z roku 201566,0%
absolwenci z roku 201688,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201469,1%58,9%
absolwenci z roku 201562,9%34,6%
absolwenci z roku 201685,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu4,5%3,1%3,8%
w II roku po uzyskaniu dyplomu6,1%5,3%
w III roku po uzyskaniu dyplomu8,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,370,320,42
w II roku0,680,67
w III roku1,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,7420,33
absolwenci z roku 201512,7016,32
absolwenci z roku 20169,169,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201440,0%20,6%4,6%
absolwenci z roku 201543,4%25,2%1,3%
absolwenci z roku 201634,8%24,9%3,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca22,9%22,3%22,4%
umowa o pracę15,9%16,1%17,2%
samozatrudnienie3,3%1,3%2,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 310 zł1 148 zł1 878 zł
w II roku2 121 zł1 912 zł
w III roku2 709 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 167 zł1 725 zł2 326 zł
w II roku2 401 zł2 214 zł
w III roku2 927 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,370,310,49
w II roku0,560,49
w III roku0,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności