Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Białystok, Polska

Mechanika i budowa maszyn

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: pb.edu.pl/

Ocena programowa PKA

Data: 2017-11-23
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej na kierunku „mechanika i budowa maszyn” na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Pięć spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów oceny programowej uzyskało ocenę „wyróżniającą”: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym w procesie kształcenia; infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. Natomiast kryteria: skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, otrzymały ocenę „w pełni”.
Mechanika i budowa maszyn - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.
Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Studia w sąsiednim województwie
WIT_220.png

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności