Puławy, Polska

Chemia techniczna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umcs.pl/pl/wz-pulawy.htm

UMCS we współpracy z pracownikami Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” SA oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach przygotował unikalny w skali Polski kierunek chemia techniczna.

Główne cele studiów na kierunku chemia techniczna to przekazanie kompleksowej wiedzy z matematyki, fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem chemii ogólnej i nieorganicznej, klasycznej analizy jakościowej, obliczeń inżynierskich, podstaw rysunku technicznego, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej oraz z krystalografii.

Oferujemy dużą liczbę praktyk zawodowych, m.in. w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” SA, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym czy Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.

Dodatkowe informacje

Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia
Myślenie nie wyklucza emocji. Wręcz przeciwnie. Ja myślę o emocjach. Chcę zrozumieć ich pochodzenie. Stąd tyle chemii i molekuł w moich tekstach.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski
Chemia
Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne (…). Wszystko zmienia się tu co parę lat.
Autor: Jöns Jacob Berzelius
Chemia
Życie to tylko chemia. Tu kropla, tam strużka, a wszystko się zmienia. Niewielki łyk sfermentowanych soków i nagle człowiek zdolny jest przeżyć kolejne parę godzin.
Autor: Terry Pratchett, Straż! Straż!

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności