Warszawa, Polska

Energooszczędne technologie w budownictwie

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Budownictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WSEiZ:
wseiz.pl/studia-i-stopnia
Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na wybór rozwiązań projektowych, planistycznych, marketingowych i prawnych związanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska według praw i przepisów obowiązujących w UE. W programie studiów wiele miejsca poświęcono zasadom współczesnego budownictwa energooszczędnego, w tym systemom pasywnym oraz systemom aktywnym. W ramach nowych technologii omawiane będą; lekkie obudowy aluminiowe, architektura słoneczna, obudowy z modułów fotowoltaicznych, budynki z rekuperacją powietrza wentylowanego, budynki z aktywnym wspomaganiem chłodzenia energią PS. Przedstawione zostaną podstawy: techniki termografii w diagnozowaniu cieplnym obiektów wraz z wspomagającymi programami komputerowymi, certyfikacji energetycznej budynku, zasady sporządzania świadectwa energetycznego. Wiele miejsca poświęcono problemom z dziedziny fizyki budowli oraz zagadnieniom funkcjonalnym i technologicznym, w celu zapewnienia wewnątrz budynków, odpowiednieg komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.

Przykłady zawodów

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
• Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego;
• kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących;
• prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
• Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach obiektów przemysłowych;
• sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego;
• zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją przemysłowych obiektów budowlanych.

Kontakt:

ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. (22) 825-80-34/35
fax: (22) 825-80-31
Informator rekrutacyjny

Polityka Prywatności