Warszawa, Polska

Projektowanie architektoniczne

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Architektura
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studenci specjalności Projektowanie architektoniczne pogłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania obiektów architektonicznych, zwłaszcza obiektów o złożonych funkcjach skali ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem. Doskonalą umiejętności tworzenia architektury o wyrazistym charakterze związanym ściśle z programem i miejscem, poszerzając jednoczenie wiedzę tematyczną o różne formy architektury i zagadnienia architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne i komunikacyjne oraz rewaloryzacji obiektów. W szerszym zakresie poznają zagadnienia rzeźby terenu oraz zieleni towarzyszącej obiektom architektonicznym. W ramach specjalności dogłębniej rozwiązywane są problemy adaptacji, modernizacji i rekonstrukcji pojedynczych budynków i budowli oraz zespołów urbanistycznych.
Polityka Prywatności