Warszawa, Polska

Projektowanie urbanistyczne

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Architektura
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
W ramach specjalności Projektowanie urbanistyczne studenci poszerzają warsztat urbanistyczny pozwalający na tworzenie ładu przestrzennego i pogłębienie umiejętności kształtowania kompozycji przestrzennej. Absolwent przygotowany jest do twórczej pracy projektowej, obejmującej pełen zakres kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, od kompleksów urbanistycznych obejmujących zagospodarowanie wybranych przestrzeni miejskich, po obszary obejmujące terytoria miast i gmin. Posiada umiejętność profesjonalnego redagowania dokumentacji planistycznej, koordynowania procesu uzgadniania projektów, w tym stosowania przepisów i procedur związanych z opracowaniem projektów i planów.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania i studia, opracowuje programy i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub ich części oraz innych jednostek sieci osadniczej; nadzoruje realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Polityka Prywatności