Warszawa, Polska

Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studenci specjalności Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego otrzymują wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architektury krajobrazu o funkcji głównej innej niż wypoczynkowa takich jak: zieleń przy szkołach, przedszkolach, centrach handlowych, osiedlach mieszkaniowych, ogrodach botanicznych i etnograficznych, na terenach leśnych i rolniczych, parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Wypoczynek może tu stanowić funkcję uzupełniającą, niekolidującą z funkcją główną (usługową, produkcyjną czy ochronną). Zdobyta wiedza pozwoli na głębsze zrozumienie zasad gospodarowania przestrzenią, wspomagających funkcję główną, dobierając przy tym stosowane techniki, technologie budowy i pielęgnacji krajobrazu oraz zlokalizowanych tu obiektów i urządzeń.
Polityka Prywatności