Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Programowanie aplikacji biznesowych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Po ukończeniu specjalizacji absolwenci są specjalistami w zakresie programo-wania systemów biznesowych, znającymi niuanse technologiczne i awangar-dowe technologie programowania biznesowego, co daje im wysokie umiejętno-ści projektowania i wdrażania takich systemów, zapewniając jednocześnie dobrą pozycję na rynku pracy. Przykładowe tematy prac dyplomowych • Analiza porównawcza wybranych technologii programowania w wielowar-stwowej architekturze aplikacji biznesowych; • Tworzenie portali biznesowych przy wykorzystaniu technologii RIA ("Rich Internet Application"); • Dobór technologii programistycznych w kontekście łańcucha wartości fir-my w dobie rewolucji informacyjnej; • Programistyczne technologie budowy systemów informacyjnych dla ma-łych i średnich przedsiębiorstw; • Projekty praktyczne (systemy dla firm), akcentujące w rozwiązaniach za-stosowanie nowych technologii programowania aplikacji biznesowych.
Polityka Prywatności