Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Architektura i Urbanistyka

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Poznaje przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. 

Absolwent potrafi gromadzić informacje, kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi - z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - oraz tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Poznaje przepisy prawa budowlanego, zagadnienia ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kariera zawodowa Absolwenta
Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku "Architektura i urbanistyka" jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Potrafi współpracować z przedstawicielami zawodów pokrewnych, wykonywanych w szczególności przez absolwentów studiów na kierunkach: "Budownictwo", "Gospodarka przestrzenna", "Architektura wnętrz" oraz "Architektura krajobrazu".

Zawód architekta pozwala studentom na współtworzenie kultury przez projektowanie obiektów budowlanych oraz przestrzennego otoczenia. To także nadzór nad procesem ich powstawania oraz edukacja architektoniczna. Zawód urbanisty to przede wszystkim projektowanie zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej. Wszystko to zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, z przestrzeganiem ochrony środowiska.
Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.