Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Transport

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
Kierunek umożliwi Ci rozwój w ramach prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej (dysponujemy m.in. elektroniczną hamownią silnikową, systemami OBD itp.).

Dodatkowo będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowań w ramach kół naukowych oraz dzięki praktycznym zajęciom realizowanym w partnerskich instytucjach i firmach transportowych. Jako nasz student będziesz mógł aktywnie współpracować ze Związkiem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych, organizacyjnych i prawnych aspektów funkcjonowania transportu krajowego i międzynarodowego. Kierunek przygotuje Cię do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-06-25
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe organizacyjne do prowadzenia na kierunku transport studiów pierwszego i stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia uzyskały ocenę „w pełni”. Natomiast kryterium infrastruktura dydaktyczna otrzymało ocenę „znacząco”. Kryterium prowadzenie badań naukowych nie było przedmiotem oceny, ponieważ w odniesieniu do kształcenia realizowanego wyłącznie na poziomie studiów pierwszego stopnia działalność naukowo-badawcza nie była obligatoryjna.
Transport - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności