Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni -  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Gospodarka Przestrzenna

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: http://humanistyczna.pl/
Studia I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają siedem semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Do otrzymania dyplomu wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania, napisanie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwenci studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwenci są przygotowani do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu. Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg